Materská škola, Plavecký Mikuláš 297, 906 35

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY  NA  ŠKOLSKÝ  ROK 2016/2017

Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom, Obcou Plavecký Mikuláš v zmysle Zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení niektorých predpisov oznamuje, že zápis do MŠ na školský rok

2016/2017 sa uskutoční:

od: 23. mája 2016 do: 31. mája 2016

od 12:00 hod do 16:00 hod

V utorok 31. mája 2016 od 12:00 hod do 16:00 hod bude v materskej škole: 

" Deň otvorených dverí"

V tento deň môžu prísť do materskej školy rodičia s deťmi, zoznámiť sa s priestormi a zameraním materskej školy, pozrieť si interiér i exteriér našej MŠ. Rodičia budú oboznámení s podmienkami dochádzky detí do MŠ Plavecký Mikuláš.  ŽIADOSŤ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE      v materskej škole na školský rok 2016/2017 si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ju môžu stiahnuť z webovej stránky MŠ a vypísanú a potvrdenú od detského lekára doniesť do MŠ v dňoch zápisu (23.05.2016 - 31.05.2016). 

S pozdravom kolektív MŠ