Zápis detí do MŠ

V zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) je materská škola súčasťou sústavy

škôl, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona prostredníctvom vzájomne

na seba nadväzujúcich štátnych vzdelávacích programov (ISCED 0).V súvislosti s týmto došlo

k zmene vykonávacích predpisov (vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole), na základe čoho

si dovoľujeme upozorniť na niektoré zmeny súvisiace so zápisom detí do materskej školy .

Ø Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie (§ 16 ods. 2 školského zákona).

Ø Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

spravidla od troch do šiestich rokov veku.

Ø Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára.

Ø Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po

dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste

spravidla od 15. februára do 15. marca (§ 3 ods. 2 vyhlášky č .306/2008 Z. z. o materskej

škole).

Ø Riaditeľ spolu s miestom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou

povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ po

prerokovaní s pedagogickou radou a zverejní ich na viditeľnom mieste.

Ø Do materskej školy sa môžu prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti nadané.

Ø Ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, môžu byť

prijaté aj deti po dovŕšení dvoch rokov veku.

Ø Ak sa do materskej školy prijíma dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave

dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ø Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný pobyt,

dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na diagnostický pobyt. Dĺžku

adaptačného pobytu po prerokovaní so zákonným zástupcom určuje riaditeľ materskej

školy .

Ø Adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole nesmie byť dlhší ako tri mesiace ( § 59 ods.

4 školského zákona). V prípade detí so špeciálnymi výchovnými potrebami môže

diagnostický pobyt presiahnuť tri mesiace, nesmie byť ale dlhší ako jeden rok.

Ø Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,

v ktorom môže určiť dĺžku adaptačného resp. diagnostického pobytu v materskej škole.

Ø Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka


Kontakt

MŠ Plavecký Mikuláš

Materská škola
Plavecký Mikuláš 297
PSČ 906 35


+421 34 65 43 164


I v tomto roku Vás prosíme o venovanie 2% z dane nášmu rodičovskému združeniu pri MŠ Plavecký Mikuláš.

Zároveň už teraz ďakujeme všetkým Vám, ktorí opäť prispejete 2% na účet rodičovského združenia.

Formuláre na stiahnutie:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf

SCAN vyhlásenie 2018.pdf