Prevádzka MŠ - od 6:30 do 16:00

Dochádzka do MŠ sa riadi týmito pravidlami:

 • do MŠ môžu chodiť len zdravé deti
 • rodič ráno osobne odovzdá dieťa učiteľke na triede
 • rodič vždy upozorní učiteľku na akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave dieťaťa
 • príchod detí do MŠ je do 8,00 hod
 • na neskorší ranný príchod upozorní rodič učiteľku deň vopred alebo aktuálne ráno telefonicky
 • rodič si prevezme dieťa z MŠ do 16,00 hod
 • učiteľka môže ráno odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho zdravotný stav môže ohroziť zdravie iných detí v triede
 • ak má učiteľka podozrenie, že dieťa je choré, má právo žiadať od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho lekára
 • ak dieťa počas dňa v MŠ ochorie, zabezpečí učiteľka jeho izoláciu od ostatných detí, dozor a informuje zákonného zástupcu dieťaťa
 • ak je dieťa neprítomné viac ako 5 dní je rodič povinný oznámiť dôvod jeho neprítomnosti a v deň nástupu vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
 • zákonný zástupca má povinnosť okamžite aktualizovať osobné údaje dieťaťa a svoj telefonický kontakt pre prípad núdze
 • na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť inú osobu, alebo súrodenca staršieho ako 10 rokov –splnomocnenie

Uvedené pravidlá sú vytvorené v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých našich detí a prosíme rodičov, aby  ich rešpektovali.

 

Rozpis denných činností

6:30  -   8:00           príchod detí do MŠ

6:30  -  8:30            hry a hrové činnosti podľa predstáv detí

8:30  -  8:45            ranný kruh, pohybové a relaxačné cvičenia

8:45   -    9:10         osobná hygiena, desiata

9:10   -    9:35         edukačné aktivity

9:35   -   11:15        osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku,

                                  vychádzka, hry a hrové činnosti na školskom dvore

11:15  -  11:30        prezliekanie, osobná hygiena

11:30  -  12:00        obed

12:00  -  14:30        osobná hygiena, odpočinok

14:30  -  14:45        osobná hygiena, pohybové a relaxačné cvičenie

14:45  -  15:00        olovrant

15:00  -  16:00        hry a hrové činnosti,

                                  odchod detí domov

 

 


Kontakt

MŠ Plavecký Mikuláš

Materská škola
Plavecký Mikuláš 297
PSČ 906 35


+421 34 65 43 164


I v tomto roku Vás prosíme o venovanie 2% z dane nášmu rodičovskému združeniu pri MŠ Plavecký Mikuláš.

Zároveň už teraz ďakujeme všetkým Vám, ktorí opäť prispejete 2% na účet rodičovského združenia.

Formuláre na stiahnutie:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf

SCAN vyhlásenie 2018.pdf