Poplatky

V zmysle § 28 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa,

                                    sumou 0,60 € za 1 pracovný deň

 

VZN012012.pdf (234,9 kB)

 

2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o  tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 
  5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom školy.

 


Kontakt

MŠ Plavecký Mikuláš

Materská škola
Plavecký Mikuláš 297
PSČ 906 35


+421 34 65 43 164


I v tomto roku Vás prosíme o venovanie 2% z dane nášmu rodičovskému združeniu pri MŠ Plavecký Mikuláš.

Zároveň už teraz ďakujeme všetkým Vám, ktorí opäť prispejete 2% na účet rodičovského združenia.

Formuláre na stiahnutie:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf

SCAN vyhlásenie 2018.pdf