Školská jedáleň

V zmysle § 140 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň:

     0,28 €  desiata    

     0,68 €  obed    

     0,23 €  olovrant      

     1,19 €  spolu

Poplatky sa uhrádzajú poštovou poukážkou do 15. dňa v mesiaci.

Štruktúra jedálneho líska:

2x mäsité jedlo

1x vegetariánske jedlo

1x polomäsité jedlo

1x múčne jedlo

Odhlásiť, respektíve prihlásiť stravu je možné do 8:00 hod. ráno príslušného dňa. Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania odhlasuje pri chorobe, odchode z materskej školy. za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Prihlásenie alebo odhlásenie Vášho dieťaťa je možné osobne, alebo na telefónnom čísle: 0908 692 863 alebo 034/65 43 164.

Vedúca školskej jedálne: Elena Rečná

Konzultačné hodiny: podľa potreby zákonných zástupcov


Kontakt

MŠ Plavecký Mikuláš

Materská škola
Plavecký Mikuláš 297
PSČ 906 35


+421 34 65 43 164


I v tomto roku Vás prosíme o venovanie 2% z dane nášmu rodičovskému združeniu pri MŠ Plavecký Mikuláš.

Zároveň už teraz ďakujeme všetkým Vám, ktorí opäť prispejete 2% na účet rodičovského združenia.

Formuláre na stiahnutie:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf

SCAN vyhlásenie 2018.pdf