Predprimárne vzdelávanie

  Materská škola sa nachádza v Plaveckom Mikuláši uprostred Malých Karpát.  Materská škola  je jedno triedna a nachádza sa na prízemí budovy v ktorej sídli aj Základná škola.

   Pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú starostlivosť. Dieťa v našej materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

    V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci – pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý edukačný program.

    Vytvorením radostného a priateľského prostredia chceme docieliť spokojnosť u detí, ktoré našu škôlku navštevujú.

 

Školský vzdelávací program    

Náš školský vzdelávací program sa volá  "Slniečkovo“. Vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy.


Školský vzdelávací program sa nachádza v materskej škole. Je záväzným dokumentom pre pedagogických zamestnancov školy.


Rada školy

- vyjadruje sa k pedagogikým, organizačným a materiálnym otázkam

  zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu, k správe o výsledkoch školy,  

  plní úlohu verejnej kontroly v zmysle platných právnych noriem

- riadi sa svojim štatútom

- riaditeľ školy v rámci svojej pôsobnosti predkladá rade školy na vyjadrenie  

  najmä:

    1.návrh na počty prijímaných detí, návrh rozpočtu školy

    2.návrh na Školský vzdelávací program

    3.informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení    

      výchovno  –  vzdelávacieho procesu

    4.správu o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy

    5.návrh na vykonávanie vedľajšej hospodárskej činnosti školy

    6.správu o výsledkoch hospodárenia

    

PREDSEDA:           Alexandra Vitteková

PODPREDSEDA:    Viera Dešťová

ČLENOVIA:           Bronislava Hubeková

                            Ing. Radovan Ščepka

                            Monika Jarábková


Rodičovské  združenie:


I v tomto roku Vás prosíme o venovanie 2% z dane nášmu rodičovskému združeniu pri MŠ Plavecký Mikuláš.

Zároveň už teraz ďakujeme všetkým Vám, ktorí opäť prispejete 2% na účet rodičovského združenia.

Formuláre na stiahnutie:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf

SCAN vyhlásenie 2018.pdf